Probírané učivo

 
Září
 
český jazyk
 
slova protikladná, slova se stejným významem, měkké a tvrdé souhlásky, spisovnost a nespisovnost slov, věta jednoduchá a souvětí, slova s párovými souhláskami na konci slova
 
upevňování správného psaní všech písmen abecedy, psaní názvů zvířat, řazení slov do správného slovosledu
 
čtení s porozuměním textu, čtení a přednes básní, přísloví
 
prvouka
 
pravidla slušného chování, vztahy mezi spolužáky, bezpečnost při cestě do školy, dopravní situace
 
 
matematika
 
zápis čísel do 100, pamětné a písemné sčítání do 100, pamětné a písemné odčítání do 100, řady násobků, užití násobilky ve slovních úlohách, příklady se závorkami, 
 
bod, přímka, úsečka, polopřímka
 
 
 
 
Říjen
 
český jazyk
 
souhlásky uvnitř slov (b/p, d/t, ď/ť, v/f, z/s, ž/š, h/ch), slova zdrobnělá, slova nadřazená, podřazená a souřadná, čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě
 
opis vět s podstatnými a přídavnými jmény, tvoření a psaní přídavných jmen k danému podstatnému jménu, přepis přirovnání
 
čtení příběhů s dětským a zvířecím hrdinou, upevňování plynulého čtení se správnou intonací a artikulací, rozvíjení schopnosti orientovat se v textu
 
 
prvouka
 
domov - obec (plán obce, místní krajina, výrobní podniky, regionální památky a pověsti), orientační body v krajině, světové strany (směrová růžice)
 
 
matematika
 
pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta, rozklad čísel na desítky a jednotky, příklady a slovní úlohy s jednotkami délky a hmotnosti, příklady se dvěma početními úkony, písemné sčítání dvojciferných čísel
 
polopřímka (v geometrii a v praktickém životě), vzájemná poloha dvou přímek, základní geometrické útvary