Probírané učivo

 

Září

 
český jazyk
 
slova protikladná, slova se stejným významem, měkké a tvrdé souhlásky, spisovnost a nespisovnost slov, věta jednoduchá a souvětí, slova s párovými souhláskami na konci slova
 
upevňování správného psaní všech písmen abecedy, psaní názvů zvířat, řazení slov do správného slovosledu
 
čtení s porozuměním textu, čtení a přednes básní, přísloví
 
prvouka
 
pravidla slušného chování, vztahy mezi spolužáky, bezpečnost při cestě do školy, dopravní situace
 
 
matematika
 
zápis čísel do 100, pamětné a písemné sčítání do 100, pamětné a písemné odčítání do 100, řady násobků, užití násobilky ve slovních úlohách, příklady se závorkami, 
 
bod, přímka, úsečka, polopřímka
 
 
 
 

Říjen

 
český jazyk
 
souhlásky uvnitř slov (b/p, d/t, ď/ť, v/f, z/s, ž/š, h/ch), slova zdrobnělá, slova nadřazená, podřazená a souřadná, čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě
 
opis vět s podstatnými a přídavnými jmény, tvoření a psaní přídavných jmen k danému podstatnému jménu, přepis přirovnání
 
čtení příběhů s dětským a zvířecím hrdinou, upevňování plynulého čtení se správnou intonací a artikulací, rozvíjení schopnosti orientovat se v textu
 
 
prvouka
 
domov - obec (plán obce, místní krajina, výrobní podniky, regionální památky a pověsti), orientační body v krajině, světové strany (směrová růžice)
 
 
matematika
 
pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta, rozklad čísel na desítky a jednotky, příklady a slovní úlohy s jednotkami délky a hmotnosti, příklady se dvěma početními úkony, písemné sčítání dvojciferných čísel
 
polopřímka (v geometrii a v praktickém životě), vzájemná poloha dvou přímek, základní geometrické útvary
 
 

Listopad

 
český jazyk 
 
znalost abecedy, řazení slov podle abecedy, opakování učiva s párovými souhláskami, vyjmenovaná slova po b, vyjmenovaná slova po l, dějová posloupnost textu
 
opis a přepis vlastních jmen osob a měst, psaní vět s vlastními jmény, přepis obtížnějších slov
 
hlavní znaky literárních žánrů (poezie, próza, naučná literatura) a četba ukázek, volná reprodukce příběhů se zvířecím hrdinou, hodnocení vlastností dětských hrdinů, rozvoj plynulého čtení se správnou intonací
 
prvouka
 
orientace  v místní krajině, co nás baví - záliby a koníčky, povolání dospělých
 
matematika
 
písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, sčítání a odčítání v tabulce a ve slovních úlohách, zaokrouhlování čísel, slovní úlohy s násobilkou, přirozená čísla do  1 000 (počítání po stovkách, desítkách, jednotkách - práce s číselnou osou), jednotky času
 
měření a rýsování úseček, rovina a rovinné útvary
 

 

Prosinec

 
český jazyk 
 
procvičování probraných vyjmenovaných slov; vyjmenovaná slova po m, p, s; jazykové hry a křížovky s vyjmenovanými slovy; procvičování abecedního řazení, párových souhlásek; rozvíjení slovní zásoby (vyprávění)
 
opis a přepis názvů pohádek; psaní jmen pohádkových postav; vánoční přání - adresa
 
čtení se správnou artikulací a porozuměním textu; próza a poezie se zimní a vánoční tématikou; hlavní znaky pohádek a pohádkových příběhů; přehled autorů pohádek a ilustrátorů
 
 
prvouka
 
adventní čas; vánoce u nás a v jiných zemích; tradice a zvyky
 
 
matematika
 
pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 (po stovkách, desítkách, jednotkách); grafické znázornění na číselné ose; porovnávání čísel; procvičování násobilky 1 - 10; samostatné řešení slovních úloh s čísly do 1 000
 
základní geometrické útvary  - čtverec, trojúhelník (vrcholy, strany); rýsování ve čtvercové síti
 
 

 

Leden

 
český jazyk
 
procvičování probraných vyjmenovaných slov; psaní si/sy, vi/vy, zi/zy uvnitř slov; procvičování psaní vyjmenovaných slov a slov  příbuzných a zdůvodnění pravopisu; vyhledávání slov s i/y po pravopisně obojetných souhláskách a jejich psaní podle diktátu; slova podle významu a pojmenování skutečnosti slovy; práce s psaným textem z pohledu mluvnice
 
psaní slov s x, X; tvoření a psaní vět s w, W; psaní počtu slovem; opakovaní tiskacích písmen
 
rok v próze a poezii (pojmy týden, měsíc, kalendář); tvoření závěru příběhu; literární hry a hádanky; K. J. Erben (život a tvorba pro děti; poslech a čtení ukázek); rozvíjení plynulého čtení potichu a nahlas
 
 
prvouka
 
svět kolem nás; lidské výtvory; podmínky  života (voda, vzduch, půda, teplo a světlo); vesmír; planety
 
 
matematika
 
procvičování pamětného i písemného sčítání a odčítání; opakování násobení a dělení v oboru násobilky 1 - 10; jednotky délky, hmotnosti a objemu a převody jednotek; zaokrouhlování trojciferných čísel; souhrnné opakování probraného učiva
 
základní geometrické útvary - čtyřúhelníky, trojúhelník, kruh, kružnice
 
 
 
 

Únor

 
český jazyk 
 
procvičování psaní i,í/y,ý po pravopisně obojetných souhláskách; slovní druhy - podstatná jména a slovesa, přídavná jména a příslovce, číslovky, zájmena, 
spojky, částice, citoslovce (definice, základní dělení, vyhledávání v textu, tvoření vět); práce se slovem (pojmenování skutečnosti)
 
opis jmen a příjmení; názvů historických památek; přepis krátkého vyprávění; tvoření pozvánky
 
čtení prózy a poezie - vyjádření nálad a pocitů; rozvíjení slovní zásoby četbou příběhů s přírodní tématikou; tvorba Boženy Němcové;
knihy a ilustrace Josefa Lady; příběhy s dějem z různého prostředí
 
 
 
prvouka
 
živé organismy (základní rozdělení); houby (základní části, jedlé, nejedlé, jedovaté); rostliny (společné znaky)
 
 
matematika
 
pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel; porovnávání a zaokrouhlování dvojciferných čísel; příklady a slovní úlohy s jednotkami délky, hmotnosti a objemu; opakování násobilky v oboru čísel 1 - 10; písemné sčítání trojciferných čísel; zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky
 
rýsování rovinných obrazců ve čtercové síti; rýsování kružnice  
 
 
 
 

Březen

 
český jazyk
 
upevňování znalosti řady vyjmenovaných slov; psaní i/y po pravopisně obojetných souhláskách; procvičování učiva o slovních druzích (vyhledávání v textu, značení pomocí číslic); mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád), 
slohový úkol - práce s jízdním řádem
 
doplňování podstatných jmen ve větách; psaní názvů dopravních prostředků; psaní jmen členů rodiny, doplňování křížovek
 
jaro v dětské próze; poezie o jaru (tvoření rýmů); rozvíjení schopnosti poutavé reprodukce textu; knihy Ondřeje Sekory, Františka Hrubína a Josefa Čapka; příběhy s dětským hrdinou; rozvíjení slovní zásoby a plynulého čtení nahlas i potichu
 
 
prvouka
                
rostliny okrasné; rostliny užitkové (ovocné stromy a keře, zelenina, polní plodiny); části kvetoucích rostlin
 
 
matematika
            
násobení a dělení v oboru násobilky (příklady se závorkami); pamětné sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel; písemné sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel; samostatné řešení slovních úloh; výpočet příkladů s více početními úkony; zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky
 
znalost rovinných útvarů (bod, úsečka, vrchol, sousední a protější strany); rýsování kružnice (střed, poloměr, průměr)           ¨
 
 
 

Duben

 
český jazyk
 
opakování znalosti vyjmenovaných slov; opakování třídění slov podle slovního druhu; opakování učiva o párových souhláskách uvnitř a na konci slov;
kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod); kategorie sloves (osoba, číslo, čas); 
slohový úkol - popis osoby
 
psaní vět se slovesy; řazení vět podle dějové posloupnosti; opis obtížnějších slov; tvoření a psaní otázek a odpovědí na otázky
 
lidové zvyky a tradice v próze a poezii; básně a příběhy s přírodní tématikou; rozvíjení čtení se správnou intonací; tvorba Karla Čapka
 
 
prvouka
 
živočichové - společné znaky; stavba těla živočichů; potrava živočichů; ochrana živočichů v přírodě
 
 
matematika
 
opakování pamětného a písemného sčítání a odčítání do 1 000; opakování dělení se zbytkem; opakování zaokrouhlování čísel na desítky a stovky;
násobení a dělení mimo obor násobilky - násobení násobků deseti, dělení násobků deseti jednocifernými čísly
 
rýsování kružnice, kruhu; porovnávání úseček; přenášení úseček; střed úsečky