Probírané učivo

 

Leden

 
český jazyk
 
opakování probraného učiva, podstatná jména rodu středního (jejich vzory, skloňování), podstatná jména rodu ženského (jejich vzory a skloňování), pravopis ve skladbě věty (velká písmena, interpunkční znaménka - háčky, čárky, tečky), práce s odbornou literaturou
 
písemné formy společenského styku - zápisy z učebnic, psaní tiskacích písmen
 
čtení textu (vyjádření pocitů, nálad), reprodukce textu, tvořivá práce s textem, užití literárních pojmů
 
 
přírodověda
 
shrnutí probraného učiva, společenstvo luk a pastvin (rostliny a živočichové), společenstvo polí (rostliny a živočichové)
 
vlastivěda
 
shrnutí probraného učiva, kraje ČR - plzeňský, karlovarský, ústecký, zlínský, královéhradecký, pardubický, 
 
matematika
 
opakování probraného učiva, pamětné a písemné dělení se zbytkem, římské číslice, písemné algoritmy početních operací, rovnice, práce s tabulkami, řešení zajímavých slovních úloh
 
konstrukce čtverce a obdélníku, výpočet obvodu čtverce a obdélníku
 
 
 
 
 

Prosinec

 
český jazyk
 
slovní druhy (práce s větou a textem), podstatná jména (určování kategorií), skloňování podstatných jmen, spisovná a nespisovná slova v textu, opakování vyjmenovaných slov, vedení dialogu (přímá a nepřímá řeč)
 
písemné formy společenského styku (adresa)
 
čtení prózy a poezie s vánoční tématikou, rozlišení lyriky a epiky
 
 
přírodověda
 
zima v přírodě, společenstvo lesa (rosltiny, živočichové)
 
vlastivěda
 
kulturní a přírodní zajímavosti ČR, kraje ČR hlavní město Praha, středočeský a jihočeský kraj
 
matematika
 
písemné algoritmy početních operací (příklady se závorkami), vlastnosti početních operací s čísly 10,100,1 000, jednotky délky, hmotnosti a objemu a jejich převody, 
 
prostorová geometrie, konstrukce čtverce a obdélníku
 

Listopad

 
český jazyk
 
vyjmenovaná slova (slova příbuzná, zdůvodňování pravopisu), slovní druhy (rozdělení, třídění slov, vyhledávání v textu),opakování učiva (abecední řazení, stavba slova, vlastní jména)
 
psaní tiskacích písmen - písmena tvořená oválem, doplňování hlásek a slabik do slov
 
tvořivá práce s literárním textem (vyprávění, dramatizace), hodnocení vlastností postav
 
 
přírodověda
 
živočichové a jejich stavba těla (bezobratlí, obratlovci), rostliny v okolí domova (okrasné, užitkové), živočichové v okolí domova (savci, ptáci, hmyz), domácí mazlíčci a jejich chov
 
 
vlastivěda
 
Česká republika - počasí a podnebí, půda a zemědělství, nerostné suroviny, průmysl, doprava
 
 
matematika
 
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem (vlastnosti početních operací), pamětné dělení se zbytkem, operace s přirozenými čísly (pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení), postavení čísla v číselné řadě
 
kružnice, kruh, vzájemná poloha kružnic, kružnice a přímky
 
 
 
 

Říjen

 
český jazyk
 
stavba slova (kořen, předponová a příponová část); rozlišení předpony a předložky; slova spisovná, nespicovná, cizího původu; podstatná jména obecná a vlastní; abeceda a abecední řazení
 
psaní tiskacích písmen - písmena tvořená svislou čarou; dodržování hygienických návyků při psaní
 
čtení se správnou intonací a frázováním; čtení s porozuměním
 
 
přírodověda
 
životní podmínky rostlin a živočichů (suché a horké prostředí, chladné prostředí, podmínky v ČR); rostliny a živočichové v okolí domova; domácí mazlíčci a jejich chov
 
 
vlastivěda
 
členění ČR a její řízení; obyvatelstvo naší vlasti; povrch ČR (nadmořská výška, pohoří, nížiny, vodstvo)
 
 
matematika
 
písemné násobení a dělení; přirozená čísla do 10 000 (čtení, zápis); porovnávání a zaokrouhlování čísel; písemné dělení jednociferným dělitelem; jednotky délky, hmotnosti a objemu; práce s tabulkami (měření a zápis)
 
úsečka (rýsování, shodnost); vzájemná poloha dvou přímek (kontrukce kolmic, rovnoběžek)
 
 

Září

 
český jazyk  
 
připomenutí učiva 3. ročníku (abecední řazení, dělení hlásek, význam slov, přehled vyjmenovaných slov, párové souhlásky uvnitř a na konci slov, přehled slovních druhů, kategorie podstatných jmen a sloves); stavba slova
 
psaní větných celků a krátkých textů (dodržování přirozené velikosti písmen a úhlednosti)
 
čtení textů se správnou artikulací, prázdninová četba, základní odlišnosti prózy a poezie
 
 
přírodověda
 
podzim v přírodě (základní znaky období, změny v krajině, počasí), 
neživá příroda (voda, vzduch, půda, sluneční záření), rizikové situace v přírodě
 
 
vlastivěda
 
nejbližší okolí, orientace v krajině a na mapě (světové strany, mapy, barvy na mapě)
naše vlast (poloha v Evropě, sousední státy, státní symboly)
Česká republika (demokratický stát, stání zřízení, ústava)
 
 
matematika
 
připomenutí učiva 3. ročníku (vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i písemně,

násobení a dělení v oboru násobilky do 100, dělení se zbytkem, zaokrouhlování čísel, řešení slovních úloh), práce s tabulkami,

rýsování přímky, polopřímky, úsečky, vzájemná poloha přímek (rovnoběžné, různoběžné, kolmé)