Probírané učivo

 

Září

 
český jazyk  
 
připomenutí učiva 3. ročníku (abecední řazení, dělení hlásek, význam slov, přehled vyjmenovaných slov, párové souhlásky uvnitř a na konci slov, přehled slovních druhů, kategorie podstatných jmen a sloves); stavba slova
 
psaní větných celků a krátkých textů (dodržování přirozené velikosti písmen a úhlednosti)
 
čtení textů se správnou artikulací, prázdninová četba, základní odlišnosti prózy a poezie
 
 
přírodověda
 
podzim v přírodě (základní znaky období, změny v krajině, počasí), 
neživá příroda (voda, vzduch, půda, sluneční záření), rizikové situace v přírodě
 
 
vlastivěda
 
nejbližší okolí, orientace v krajině a na mapě (světové strany, mapy, barvy na mapě)
naše vlast (poloha v Evropě, sousední státy, státní symboly)
Česká republika (demokratický stát, stání zřízení, ústava)
 
 
matematika
 
připomenutí učiva 3. ročníku (vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i písemně,

násobení a dělení v oboru násobilky do 100, dělení se zbytkem, zaokrouhlování čísel, řešení slovních úloh), práce s tabulkami,

rýsování přímky, polopřímky, úsečky, vzájemná poloha přímek (rovnoběžné, různoběžné, kolmé)