Probírané učivo

 

Červen

český jazyk
 
shrnutí učiva 4. ročníku (vyjmenovaná slova, slovní druhy, skloňování podstatných jmen a kategorie, časování sloves a kategorie, stavba věty jednoduché),
souvětí  - stavba vět v souvětí, spojovací výrazy, řeč přímá a nepřímá, vedení dialogu, uspořádání vět v textu
 
psaní velkých tiskacích písmen, psaní krátkých textů tiskacím písmem
 
próza a poezie s letní tématikou, použití elementárních literárních pojmů, zážitkové čtení
 
přírodověda
 
trávicí a vylučovací soustava, osobní bezpečí člověka (šikana, týrání), obezřetné chování (možná nebezpečí v silničnímm provozu, v přírodě, při hrách),
základy první pomoci
 
vlastivěda
 
lidé kolem nás - rodina (vztahy členů rodiny, práva a povinnosti), mezilidské vztahy - šikana, týrání, chování v době prázdnin
 
matematika
 
shrnutí učiva 4. ročníku (pamětné i písemné algoritmy početních operací, porovnávání, zaokrouhlování, jednotky veličin, zlomky, římské číslice),
čísla do milionu - porovnávání, rovnice a nerovnice, práce s tabulkami (měření a zápis), praktické příklady (obchodování, pošta, banka)
 
shrnutí probraného učiva (konstrukce základních geometrických útvarů, výpočty obvodů a obsahů), síť a povrch krychle, síť a povrch kvádru
 

Květen

 
český jazyk
 
opakování učiva probraného za celý školní rok, shoda přísudku s podmětem (podmět rodu středního, ženského, mužského), souvětí - stavba, spojovací výrazy, vzorec souvětí
 
pokračování nácviku psaní tiskacími písmeny - malá a velká písmena, tvoření vět
 
tvořivá práce s textem - dokončení příběhu, reprodukce slyšeného i čteného textu
 
přírodověda
 
vývojové etapy člověky, kosterní a svalová soustava, kožní a nervová soustava, oběhová a dýchací soustava, čísla první pomoci
 
vlastivěda
 
nástup Habsburků, české povstání proti Habsburkům, třicetiletáválka, Jan Amos Komenský, Marie Terezie a Josef II.
 
matematika
 
opakování učiva probraného v průběhu školního roku, jednotky rychlosti a času a jejich převody, slovní úlohy s jednotkami veličin, římské říslice,
zlomky - sčítání, odčítání, výpočet části z celku, práce s tabulkami a diagramy
 
konstrukce rovinných útvarů, osová souměrnost a osově souměrné útvary, geometrická tělesa
 
 

Duben

 
český jazyk
 
procvičování a opakování probraného učiva - slovní druhy, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, kategorie podstatných jmen a sloves, slovesa - způsob rozkazovací a podmiňovací, stavba věty jednoduché - podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem, rozvíjení techniky mluveného projevu
 
psaní tiskacími písmeny, sestavování vět, psaní s dodržováním správné techniky psaní
 
práce s textem - upevňování znalosti literárních pojmů, porovnání literární a televizní tvorby
 
přírodověda
 
člověk a příroda - význam přírody i její poškozování, léto v přírodě - základní charakteristika období, člověk a jeho zdraví - základní podmínky života, denní režim, výživa, pohyb, nemoci, úrazy, návykové látky
 
 
vlastivěda
 
období přemyslovských králů, počátek vlády Lucemburků - Karel IV., české země v období husitství - Jan Hus, život ve městech a v zámcích
 
 
matematika
 
procvičování a opakování probraného učiva - pamětné a písemné početní úkony s přirozenými čísly do milionu, řešení slovních úloh, porovnávání a zaokrouhlování čísel, zlomky, římské číslice, kombinované početní operace - se závorkami a bez závorek, roznásobení závorky, plošné jednotky
 
procvičování probraného učiva, konstrukce geometrických tvarů, trojúhelník - konstrukce a výpočet obvodu a obsahu
 
 
 

Březen

 
český jazyk
 
opakování - podstatná jména rodu středního, ženského, mužského (kategorie, skloňování), opakování vyjmenovaných slov, slovesa - základní charakteristika slovního druhu, kategorie - osoba, číslo, čas, způsob, sestavení osnovy - popis rostliny, živočicha
 
psaní krátkého textu, upevňování psaní tiskacími písmeny
 
četba a přednes poezie, zážitkové čtení, reprodukce přečteného textu, hodnocení literárních děl
 
přírodověda
 
jaro v přírodě -  rovnodennost, jarní rostliny a živočichové, užitkové rostliny a živočichové, ochrana přírody - chráněné krajinné oblasti, národní parky
 
vlastivěda
 
nejstarší osídlení naší vlasti, staří Slované - pověsti o počátcích našich dějin, Velkomoravská říše, počátky našeho státu - přemyslovská knížata
 
matematika
 
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly do 1 000 000, pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel do 1 000 000, kontrola výsledků početních operací, řešení slovních úloh s čísly do 1 000 000, přirozená čísla a zlomky
 
opakování - čtverec, obdélník (konstrukce, výpočet obvodu a obsahu), trojúhelník - konstrukce obecného a pravoúhlého, trojúhelníková nerovnost
 
 
 
 

Únor

 
český jazyk
 
opakování - podstatná jména rodu středního a ženského (kategorie, skloňování), pravopis ve skladbě věty, podstatná jména rodu mužského (životnost, vzory, kategorie, technika mluveného projevu (intonace, přízvuk, tempo)
 
pokračování v nácviku tiskacích písmen, psaní textu - interpunkce
 
próza o historii českého státu (báje a pověsti), tvořivá práce s textem, kulturní život v regionu
 
přírodověda
 
společenstvo vod a bažin (rostlina a živočichové),společenstvo skal a hor (horniny a nerosty)
 
vlastivěda
 
opakování probraných krajů ČR, další kraje - Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský, lidé a čas - pojmy historie a archeologie
 
matematika
 
algoritmy početních operací, písemné násobení dvojciferným činitelelem, čísla do 100 000  a do 1 000 000 (čtení a zápis čísel), pamětné sčítání a odčítání čísel do 
1 000 000, zaokrouhlování čísel, jednotky hmotnosti, objemu a času, slovní úlohy
 
přenášení a porovnávání úseček, grafický  součet a rozdíl úseček, střed úsečky
 
 
 

Leden

 
český jazyk
 
opakování probraného učiva, podstatná jména rodu středního (jejich vzory, skloňování), podstatná jména rodu ženského (jejich vzory a skloňování), pravopis ve skladbě věty (velká písmena, interpunkční znaménka - háčky, čárky, tečky), práce s odbornou literaturou
 
písemné formy společenského styku - zápisy z učebnic, psaní tiskacích písmen
 
čtení textu (vyjádření pocitů, nálad), reprodukce textu, tvořivá práce s textem, užití literárních pojmů
 
 
přírodověda
 
shrnutí probraného učiva, společenstvo luk a pastvin (rostliny a živočichové), společenstvo polí (rostliny a živočichové)
 
vlastivěda
 
shrnutí probraného učiva, kraje ČR - plzeňský, karlovarský, ústecký, zlínský, královéhradecký, pardubický, 
 
matematika
 
opakování probraného učiva, pamětné a písemné dělení se zbytkem, římské číslice, písemné algoritmy početních operací, rovnice, práce s tabulkami, řešení zajímavých slovních úloh
 
konstrukce čtverce a obdélníku, výpočet obvodu čtverce a obdélníku
 
 
 

Prosinec

 
český jazyk
 
slovní druhy (práce s větou a textem), podstatná jména (určování kategorií), skloňování podstatných jmen, spisovná a nespisovná slova v textu, opakování vyjmenovaných slov, vedení dialogu (přímá a nepřímá řeč)
 
písemné formy společenského styku (adresa)
 
čtení prózy a poezie s vánoční tématikou, rozlišení lyriky a epiky
 
 
přírodověda
 
zima v přírodě, společenstvo lesa (rosltiny, živočichové)
 
vlastivěda
 
kulturní a přírodní zajímavosti ČR, kraje ČR hlavní město Praha, středočeský a jihočeský kraj
 
matematika
 
písemné algoritmy početních operací (příklady se závorkami), vlastnosti početních operací s čísly 10,100,1 000, jednotky délky, hmotnosti a objemu a jejich převody, 
 
prostorová geometrie, konstrukce čtverce a obdélníku
 
 
 

Listopad

 
český jazyk
 
vyjmenovaná slova (slova příbuzná, zdůvodňování pravopisu), slovní druhy (rozdělení, třídění slov, vyhledávání v textu),opakování učiva (abecední řazení, stavba slova, vlastní jména)
 
psaní tiskacích písmen - písmena tvořená oválem, doplňování hlásek a slabik do slov
 
tvořivá práce s literárním textem (vyprávění, dramatizace), hodnocení vlastností postav
 
 
přírodověda
 
živočichové a jejich stavba těla (bezobratlí, obratlovci), rostliny v okolí domova (okrasné, užitkové), živočichové v okolí domova (savci, ptáci, hmyz), domácí mazlíčci a jejich chov
 
 
vlastivěda
 
Česká republika - počasí a podnebí, půda a zemědělství, nerostné suroviny, průmysl, doprava
 
 
matematika
 
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem (vlastnosti početních operací), pamětné dělení se zbytkem, operace s přirozenými čísly (pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení), postavení čísla v číselné řadě
 
kružnice, kruh, vzájemná poloha kružnic, kružnice a přímky
 
 
 
 

Říjen

 
český jazyk
 
stavba slova (kořen, předponová a příponová část); rozlišení předpony a předložky; slova spisovná, nespicovná, cizího původu; podstatná jména obecná a vlastní; abeceda a abecední řazení
 
psaní tiskacích písmen - písmena tvořená svislou čarou; dodržování hygienických návyků při psaní
 
čtení se správnou intonací a frázováním; čtení s porozuměním
 
 
přírodověda
 
životní podmínky rostlin a živočichů (suché a horké prostředí, chladné prostředí, podmínky v ČR); rostliny a živočichové v okolí domova; domácí mazlíčci a jejich chov
 
 
vlastivěda
 
členění ČR a její řízení; obyvatelstvo naší vlasti; povrch ČR (nadmořská výška, pohoří, nížiny, vodstvo)
 
 
matematika
 
písemné násobení a dělení; přirozená čísla do 10 000 (čtení, zápis); porovnávání a zaokrouhlování čísel; písemné dělení jednociferným dělitelem; jednotky délky, hmotnosti a objemu; práce s tabulkami (měření a zápis)
 
úsečka (rýsování, shodnost); vzájemná poloha dvou přímek (kontrukce kolmic, rovnoběžek)
 
 

Září

 
český jazyk  
 
připomenutí učiva 3. ročníku (abecední řazení, dělení hlásek, význam slov, přehled vyjmenovaných slov, párové souhlásky uvnitř a na konci slov, přehled slovních druhů, kategorie podstatných jmen a sloves); stavba slova
 
psaní větných celků a krátkých textů (dodržování přirozené velikosti písmen a úhlednosti)
 
čtení textů se správnou artikulací, prázdninová četba, základní odlišnosti prózy a poezie
 
 
přírodověda
 
podzim v přírodě (základní znaky období, změny v krajině, počasí), 
neživá příroda (voda, vzduch, půda, sluneční záření), rizikové situace v přírodě
 
 
vlastivěda
 
nejbližší okolí, orientace v krajině a na mapě (světové strany, mapy, barvy na mapě)
naše vlast (poloha v Evropě, sousední státy, státní symboly)
Česká republika (demokratický stát, stání zřízení, ústava)
 
 
matematika
 
připomenutí učiva 3. ročníku (vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i písemně,

násobení a dělení v oboru násobilky do 100, dělení se zbytkem, zaokrouhlování čísel, řešení slovních úloh), práce s tabulkami,

rýsování přímky, polopřímky, úsečky, vzájemná poloha přímek (rovnoběžné, různoběžné, kolmé)