Novinky 4. třída

 

Projektový den

Projektový den zahájili Zvídálkové besedou o kamarádství, lidských vztazích a vysvětlili si pojmy tolerance, kompromis, ohleduplnost. Na základě vlastních zkušeností a prožitků se velice pěkně rozhovořili o vztazích ve třídě, v rodině nebo v zájmovém kroužku. Velkou aktivitu prokázali v psychomotorických hrách, v nichž si mohli potvrdit, jaká je vzájemná spolupráce se spolužáky a jak se na sebe mohou spolehnout. Při volné dramatizaci ve skupinách byla nejdříve patrná ostýchavost, ale v závěru úkolu již všichni hráli naplno. V závěrečné části dne si počínali zručně při tvorbě drobného dárku pro kamaráda či někoho blízkého.
 

Vánoční posezení

Ve středu 12. prosince se sešli Zvídálkové ze 4. třídy se svými rodiči a prarodiči, aby jim předvedli své vánoční vystoupení.  V úvodní části si připravili básně, divadlo, tanec i zpěv koled. Dále si vyzkoušeli zručnost rodičů a společnými silami si vyhotovili malou vánoční dekoraci. V závěru posezení pozvali přítomné na pohoštění, které z části sami připravili. Příjemné odpoledne někteří zakončili účastí na akci Česko zpívá koledy.

 

Preventivní program

V úterý 4. prosince žáci 4. třídy absolvovali druhou lekci preventivního programu. V úvodu si přiblížili význam slova sebevědomí. Následně mohl každý popřemýšlet o tom, co umí a v čem by bylo potřebné se zlepšit. Při sezení v kruhu dostal každý možnost svoji úvahu říci ostatním. Ve hře „Dobrá nebo špatná“ děti nejprve vytvořily karty, na kterých byly napsané dobré i špatné vlastnosti, a pak je přiřazovaly kamarádům. V závěru si vyzkoušely úkol, jehož obsahem bylo přiřazení vlastností podle hlásek křestního jména.

 

Semiramis

V pondělí 3. prosince se Zvídálkové ze 4. třídy setkali s lektorkami Bárou a Luckou, které pracují v Centru primární prevence. Po krátkém představení seznámily děti s obsahem tříhodinového bloku. Prvním společným úkolem  bylo sestavení myšlenkové mapy, která zahrnovala pravidla třídy a také objasnění pojmů tolerance, kompromis, spolupráce apod. Další aktivitou bylo vytvoření ostrova, na který děti přivážely pouze dobré vlastnosti. Po celou dobu se všichni aktivně zapojovali. Velkou motivací byla realizace různých pohybových her v průběhu celého bloku. Při nich se děti nejen zasmály, ale také získaly nové vědomosti.
 

Výstava bižuterie

V úterý 27. listopadu žáci 4. třídy v rámci pracovního vyučování navštívili výstavu bižuterie. Měli možnost prohlédnout si velké množství náramků, přívěsků a dalších módních doplňků. Se zájmem sledovali také ukázku tvorby drobných předmětů a získali rovněž inspiraci i pro vlastní tvorbu.

 

Běh 17. listopadu

Sportovní akce se vybraní žáci 4. třídy zúčastnili 14. listopadu. SZaŠ pořádala jako každý rok soutěž v běhu. Podle kategorií soutěžili Zvídálkové na trati dlouhé 350 m a 620 m. I když pro některé byla delší trať náročnější, všichni statečně bojovali a v obou kategoriích doběhli do cíle.

 

Preventivní program

Ve středu 26. října se ve 4. třídě uskutečnila první lekce preventivního programu „Normální je nekouřit“. S lektorem z pedagogicko psychologické poradny se již děti setkali ve třetím ročníku, proto úvod nového programu proběhl v příjemné atmosféře. V úvodní části se děti seznámily s novou kamarádkou veverkou Věrkou a vyslechly si příběh o Tondovi. Poté se rozvinul rozhovor, v němž každý mohl vyjádřit svůj názor k chování hlavního hrdiny. Při další aktivitě – práci ve skupině – se děti aktivně zapojily a zvládly i prezentaci zadaného úkolu. V závěru lekce si formou pracovního  listu vyjádřily úspěšnost svých činností a zdravého životního stylu.

 

Beseda v knihovně

Závěr vyučování ve středu 17. října věnovali žáci 4. třídy návštěvě KVC. Nejprve se krátce seznámili s obsahem výstavy „Tady nová republika“, kde si připomněli osobnost T. G. Masaryka a seznámili se s životem lidí tehdejší doby. Poté následovala beseda s paní knihovnicí, ve které se děti seznámily s knihami nejznámějších autorů dobrodružné literatury. Vyslechly si několik ukázek z knih a následně se rozvinul rozhovor o tom, jaké dobrodružné knihy již přečetly. Tradičním závěrečnou tečkou besedy byla prohlídka knih podle vlastního výběru dětí.

 

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 11. října se Zvídálkové ze 4. třídy sešli na vlakovém nádraží a jejich výuka probíhala na Střední podnikatelské škole v Jičíně. V úvodní části získávali poznatky o základním vybavení cyklistického kola, o rozdělení a pojmenování dopravních značek a také o řešení dopravních situací na křižovatkách. Své teoretické poznatky pak mohli přenést do praxe. Druhá část dne totiž probíhala na dopravním hřišti, kde si děti při jízdě na kolech vyzkoušely svoji cyklistickou zručnost i schopnost, jak se zachovat v silničním provozu.
 

Projektový den

Úvodní část projektového jsme zahájili znalostní soutěží „A – Z kvíz“. Při soupeření dvou skupin mohli všichni využít znalostí a vědomostí, které získali v hodinách vlastivědy. Aktivně se zapojili do plnění úkolu a až na malá zaváhání určili odpovědi ke všem zadaným otázkám. Následovala aktivita, při níž se děti seznámily s postupem, který je nutné dodržet při volbě do zastupitelstva města, a také si ji volnou formou zrealizovaly. V závěrečné části se rozvinula motivační hra, jejímž obsahem bylo nejen podání návrhů (například na vybavení třídy, zakoupení pomůcek, pořádání akcí apod.), ale také jejich obhájení. Diskuse byla velice zajímavá.

 

Jičín město pohádky

První akcí letošního školního roku byla návštěva známého pohádkového festivalu - Jičín město pohádky. Trochu s obavou deštivého dne vyrazili Zvídálkové autobusem společně s kamarády z 1., 2. a 3. třídy. Nejprve se podívali na hudební vystoupení na velkém pódiu na náměstí. Poté je přilákaly stánky s drobnými dárkovými předměty. Následovala procházka pohádkovým zámeckým parkem. Záverěčnou část výletu si užili při sportovních aktivitách, které pro mladší kamarády uspořádali studenti střední soukromé školy Altman. Za svoji bojovnost a vytrvalost získali všichni drobné odměny. A protože i počasí se nakonec vydařilo, prožili Zvídálkové prima den.
 

Zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme odstartovali už čtvrtý rok školní docházky. Sešli jsme se v počtu 22 žáků. Převahu mají dívky, kterých je 17. O to více si předcházejí chlapce, kterých je 5. Ale všichni společně se budou jistě snažit o získávání nových vědomostí a poznatků.